Odstúpenie od zmluvy

Úvod InfoOdstúpenie od zmluvy

Formulár odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.


ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Kupujúci:

 

Meno a priezvisko: ___________________

Bydlisko:               ___________________

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim:

Obchodné meno:        Kulturblog, s. r. o.

Sídlo:                        Palešovo námestie 1223/32
                                 053 04 Spišské Podhradie

IČO:                          50706144

Zápis v OR: Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 34154/P

 

E-mailový kontakt:  _____________________________

 

týkajúcej sa

produktu:              _____________________________

                                 _____________________________

 

Dátum objednania:  _____________________________

Číslo objednávky:     _____________________________

Číslo faktúry:             _____________________________

 

Dôvod vrátenia produktu (nepovinné):

           

Produkt mi nevyhovuje     

Iný dôvod: ______________________________________________________________

 

Kúpna cena má byť vrátená: bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:

IBAN: ___________________________________________________________________

 

Miesto:  _______________

Dátum:  _______________

 

 

___________________________

(podpis spotrebiteľa –

 v prípade, ak sa formulár podáva v listinnej podobe)

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete produkt.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

 


Copyright 2019 - 2024 © obchod.kulturblog.sk